پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 مزایده و منقاصه

 شركت .....................

موضوع : استعلام تهیه و نصب عرشه پلهای ذکریان و زلکه واقع در محور سروآباد - پاوه

سلام عليکم

     احترامأ اين اداره کل در نظر دارد نسبت به تهیه و نصب عرشه پلهای ذکریان و زلکه واقع در محور سروآباد - پاوه به شرح جدول ذيل و اسناد پیوست اقدام نمايد لذا مقتضی است نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت خود در پاکت در بسته تا تاريخ 21/11/1396 به اين اداره کل اقدام فرماييد. (لازم به ذکر است ارائه پيش فاکتور داراي کد ملی و کدپستی برای اشخاص حقيقی و همچنين ارائه پيش فاکتور داراي کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی الزامی است.(

* ضمنا کلیه شرکتهای دارای پایه 5 رشته راهسازی مجاز به شرکت در استعلام می باشند و می بایست جهت تهیه قطعات پیش ساخته از تولیدکننده های مجاز و مورد تایید کارفرما بهره گیری شود.

* ضريب تجهيز كارگاه نبايد كمتر از يك باشد.

شرح فهرست

برآورد اوليه  به ريال

فهرست بهای واحد پایه رشته راه،راه‌آهن و باند فرودگاه سال  1396

با احتساب ضريب بالاسري 1.2 و ضريب منطقه اي 1.1

1,371,308,899

تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع

41,554,815

جمع کل با ضرایب منطقه و بالاسری و تجهیزکارگاه به صورت مقطوع

1,412,863,714

ضریب پیشنهادی پیمانکار بدون در نظر گرفتن تجهيز كارگاه

 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار با احتساب ضرايب

 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار با احتساب كليه ضرايب و مبلغ (مقطوع) تجهيز كارگاه

   
  
پوشه: مناقصه