پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئيس اداره نگهداري راهها
دسته بندیمعاونت راهداری
نامحسن
نام خانوادگیشهبازي
تلفن مستقیم08733161616
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-سنندج-خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملك نيا
 
ضمايم
سمترئيس اداره ماشين آلات
دسته بندیمعاونت راهداری
نامفرزاد
نام خانوادگیلاهورپور
تلفن مستقیم087-
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس عمران
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-سنندج-خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملك نيا
 
ضمايم
سمترئيس اداره نگهداري ابنيه فني راهها
دسته بندیمعاونت راهداری
نامطالب
نام خانوادگیشيرزادي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-سنندج-خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملك نيا
 
ضمايم
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاونت راهداری
نامرامبد
نام خانوادگینوذری
تلفن مستقیم087-33167804
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس- عمران
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرس كردستان-سنندج-خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملك نيا