پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمترئيس اداره نگهداري ابنيه فني راهها
دسته بندیمعاونت راهداری
نامطالب
نام خانوادگیشيرزادي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان،سنندج،خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملک نيا
 
ضمايم
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاونت راهداری
نامرامبد
نام خانوادگینوذری
تلفن مستقیم087-33167804
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس- عمران
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان- سنندج-خيابان اكباتان روبه روي مجتمع ورزشي ملك نيا
 
ضمايم
سمترئیس اداره نگهداری راهها
دسته بندیمعاونت راهداری
نامکیوان
نام خانوادگیبزرگی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
فوق لیسانس
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان،سنندج،خیابان اکباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
 
ضمايم
سمترئیس اداره ماشین آلات
دسته بندیمعاونت راهداری
ناممحمد یاسین
نام خانوادگیخالدیان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمترییس اداره نگهداری راه روستایی و فرعی
دسته بندیمعاونت راهداری
نامحمید
نام خانوادگیآجیلی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسسنندج ، چهار راه اکباتان ، روبه روی استخر ملک نیا
 
ضمايم
سمترئیس اداره ایمنی راه و حریم
دسته بندیمعاونت راهداری
نامکاوان
نام خانوادگیرضایی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرس