پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 مناقصه و مزایده

 


كليه مراحل برگزاري مناقصات (اعم از دریافت و بارگذاری اسناد) در سامانه تداركات الكترونيك دول ستاد) www.setadiran.ir صورت مي گيرد لذا مناقصه گران قطعاً مي بايست جهت شركت در مناقصه در سامانه مذكور از طريق نمايندگي مجاز ثبت نام و ضمن اخذ نام كاربري و كلمه عبور نسبت به تهيه توكن جهت امضاء الكترونيكي از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند.


(تلفن نمايندگي سامانه ستاد استان كردستان در سنندج 33626190)