پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمعاون فني و نظارت
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامصلاح الدين
نام خانوادگیمحمدي
تلفن مستقیم087-32281513
نمابر
تلفن داخلی120
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس عمران- راه و ترابري
تالیفات
پست الکترونیکs-mohmmadi@rmto.ir
عکس
آدرسسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
 
ضمايم
سمترئيس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامسيده ميترا
نام خانوادگینبوي
تلفن مستقیم087-33237030
نمابر
تلفن داخلی128
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
تالیفات
پست الکترونیکm_nabavi@yahoo.com
عکس
آدرسسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
 
ضمايم
سمترئيس اداره مديريت راهها
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامامين
نام خانوادگینوري
تلفن مستقیم087-33178452
نمابر
تلفن داخلی--
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ديپلم رياضي كاربردي در كامپيوتر
تالیفات
پست الکترونیکamm_noori@yahoo.com
عکس
آدرسكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
 
ضمايم
سمترئيس اداره پيمان و رسيدگي
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامبهنام
نام خانوادگیعطايي
تلفن مستقیم087-33241490
نمابر
تلفن داخلی148
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس عمران
تالیفات
پست الکترونیکbehnam_ataee2005@yahoo.com
عکس
آدرسسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
 
ضمايم
سمتكارشناس اداره فناروي اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
ناممهدي
نام خانوادگیمازوجي
تلفن مستقیم08733237030
نمابر
تلفن داخلی128
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس نرم افزار
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-اسنندج- خيابان شهيد تعريف اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان كردستان
 
ضمايم
سمتكارشناس اداره فناروي اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامهيوا
نام خانوادگیزماني
تلفن مستقیم08733237030
نمابر
تلفن داخلی128
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس نرم افزار
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-اسنندج- خيابان شهيد تعريف اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان كردستان
 
ضمايم
سمتكارشناس اداره فناروي اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامدانش
نام خانوادگیزندي
تلفن مستقیم08733237030
نمابر
تلفن داخلی128
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق ليسانس نرم افزار
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسكردستان-اسنندج- خيابان شهيد تعريف اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان كردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس مدیریت راههای استان
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامهمایون
نام خانوادگینوری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس مدیریت راههای استان
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
ناممحمد وریا
نام خانوادگیخورده بینان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس عمران
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
ناممحمد پویا
نام خانوادگیرحیم پور
تلفن مستقیم08733241490
نمابر
تلفن داخلی150
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-خیابان شهید تعریف اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامشادی
نام خانوادگیچوبداریان
تلفن مستقیم08733241490
نمابر
تلفن داخلی150
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-خیابان شهید تعریف اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامماریا
نام خانوادگیقاسمی کمشوری
تلفن مستقیم08733241490
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-خیابان شهید تعریف اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامکاوه
نام خانوادگیکاظمیان مقدم
تلفن مستقیم08733171717
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامفردین
نام خانوادگیپسندیده
تلفن مستقیم08733171717
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامماجد
نام خانوادگیصادقی
تلفن مستقیم0873317177
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمترئیس اداره فنی و نظارت بر طرح ها
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
نامکیانوش
نام خانوادگیفیاضی
تلفن مستقیم08733171717
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
 
ضمايم
سمتکارشناس مدیریت راههای استان
دسته بندیمعاونت فني و نظارت
ناممحمد فرزین
نام خانوادگیعمویی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس نرم افزار
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
آدرسکردستان- سنندج-چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان