پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
  
  
سمتمسئول روابط عمومي
عکس
نامسيد فرزاد
نام خانوادگیسجادي
تلفن مستقیم087-331803215
نمابر087-33162176
تلفن داخلی215
 
سمتکارشناس روابط عمومی
عکس
نامابراهیم
نام خانوادگیالیاسی
تلفن مستقیم331803216 - 087
نمابر33162176 - 087
تلفن داخلی216