پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
  
  
سمتمدير اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سقز
عکس
نامبهزاد
نام خانوادگیرشيدي
تلفن مستقیم087-36233726
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتحراست
عکس
نامعليمحمد
نام خانوادگیعباسي
تلفن مستقیم087-33228763
نمابر
تلفن داخلی144
 
سمتمسئول دفتر
عکس
نامندا
نام خانوادگیساعدي
تلفن مستقیم087-33171079
نمابر087-33171029
تلفن داخلی--
 
سمتمديركل
عکس
نامسيد البرز
نام خانوادگیحسيني
تلفن مستقیم33171079
نمابر33179029
تلفن داخلی
 
سمتمدير راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان مريوان
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیدرگاهي
تلفن مستقیم08734662540
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سروآباد
عکس
نامدياري
نام خانوادگیاستواري
تلفن مستقیم08734823995
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سنندج
عکس
ناممحمد ياسين
نام خانوادگیخالديان
تلفن مستقیم08733126000
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بيجار
عکس
نامكورش
نام خانوادگیپورجعفري
تلفن مستقیم08738222907
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان ديواندره
عکس
نامسيد نظام
نام خانوادگیمرتضي
تلفن مستقیم08738714043
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان قروه
عکس
نامعبدا...
نام خانوادگیطهماسبي
تلفن مستقیم08735233008
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدير پايانه مرزي باشماق مريوان
عکس
ناممسعود
نام خانوادگیكريمي
تلفن مستقیم08734662540
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بانه
عکس
نامانور
نام خانوادگیطاهايي
تلفن مستقیم08734249444
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان كامياران
عکس
ناممحمد سعيد
نام خانوادگیمهرباني
تلفن مستقیم08735530520
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان دهگلان
عکس
ناممحمود
نام خانوادگیقبادي
تلفن مستقیم08735127141
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره برنامه و بوجه
عکس
نامفروغ
نام خانوادگیحسامی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره برنامه و بوجه
عکس
نامهانا
نام خانوادگیمحمدی قصریان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به کلیه شکایات
عکس
نامدانش
نام خانوادگیزندی
تلفن مستقیم08733237030
نمابر
تلفن داخلی128
 
سمتکارشناس مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
عکس
نامحمید
نام خانوادگیعلیخانی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی