پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  
  
  
  
  
  
  
سمتمديركل
عکس
ناممحمد راشد
نام خانوادگیمدرس گرجی
تلفن مستقیم33171079
نمابر33179029
تلفن داخلی
 
سمتحراست
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیالله مرادی
تلفن مستقیم087-33228763
نمابر
تلفن داخلی144
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سنندج
عکس
ناممحمد سعید
نام خانوادگیمهربانی
تلفن مستقیم08733126000
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان كامياران
عکس
نامحسن
نام خانوادگیشهبازی
تلفن مستقیم08735530520
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان قروه
عکس
نامعبدا...
نام خانوادگیطهماسبي
تلفن مستقیم08735233008
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان ديواندره
عکس
نامبهزاد
نام خانوادگیرشیدی
تلفن مستقیم08738714043
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سروآباد
عکس
نامدياري
نام خانوادگیاستواري
تلفن مستقیم08734823995
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بانه
عکس
نامانور
نام خانوادگیطاهايي
تلفن مستقیم08734249444
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدير راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان مريوان
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیدرگاهي
تلفن مستقیم08734662540
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان دهگلان
عکس
ناممحمود
نام خانوادگیقبادي
تلفن مستقیم08735127141
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بيجار
عکس
نامكورش
نام خانوادگیپورجعفري
تلفن مستقیم08738222907
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سقز
عکس
ناممحمود
نام خانوادگیروحانی زاده
تلفن مستقیم087-36233727
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدير پايانه مرزي باشماق مريوان
عکس
نامافشین
نام خانوادگیشعبانی
تلفن مستقیم08734662540
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره حقوقي
عکس
نامصلاح الدين
نام خانوادگیرحمتي
تلفن مستقیم087-33241480
نمابر
تلفن داخلی142
 
سمترئیس اداره برنامه و بودجه
عکس
نامفروغ
نام خانوادگیحسامی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول دفتر
عکس
نامندا
نام خانوادگیساعدي
تلفن مستقیم087-33171079
نمابر087-33171029
تلفن داخلی--
 
سمتکارشناس ارزیابی و عملکرد پاسخگویی به کلیه شکایات
عکس
نامدانش
نام خانوادگیزندی
تلفن مستقیم08733237030
نمابر
تلفن داخلی128