پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج خیابان اکباتان روبروب استخر ملک نیاکردستان0873316780408733167804معاون راهداری
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان سنندج - خيابان اکباتان- رو به روی استخر ملک نیاكردستان33228766- 08733232750 - 087مدير كل
1
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفركردستان33228765- 08733228769- 087معاون توسعه مديريت و منابع انساني
3
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفركردستان33245499- 087معاون فنی و نظارت
4
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفرکردستان 08733224745معاون حمل و نقل
5
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفركردستان33228764- 08733228764- 087روابط عمومي
6
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفركردستان9-3245498 - 087تلفن گويا
7
  
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستانسنندج - خيابان پاسداران - خيابان شهيد تعريف - نبش كوچه نيلوفركردستان2-33228761 - 08733245497- 087تلفنخانه
8