پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
  
حوزه مدیر کلبهزاد رشيدي087-36233726
ليسانس
kordestan@rmto.itكردستان  اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان سقز
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمسعودكريمي087-34662540087-34662559
ليسانس علوم تربيتي
kordestan@rmto.irشهرستان مريوان ادره حمل و نقل و پايانه شهرستان مريوان6674114614
  
حوزه مدیر کلعليمحمدعباسي087-33228763144
فوق ليسانس
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
روابط عمومیسيد فرزادسجادي087-33228764087-33228764127
فوق ليسانس
fsajadi@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتصلاح الدينمحمدي087-32281513120
فوق ليسانس عمران- راه و ترابري
s-mohmmadi@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
حوزه مدیر کلنداساعدي087-33171079087-33171029--
فوق ليسانس مديريت بازرگاني
saedin20@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعصلاح الديناماني087-33177789
ليسانس علوم اقتصاد
kordestan@rmto.irكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمحمدنادري087-33245497121
فوق ديپلم امور فرهنگي
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتسيده ميترانبوي087-33237030128
فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
m_nabavi@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتاميننوري087-33178452--
فوق ديپلم رياضي كاربردي در كامپيوتر
amm_noori@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرهادخوان پايه087-33161284---
فوق ديپلم حسابداري
farhdkhanpayeh@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمحمد همترحمتي فر087-33178313
ليسانس حسابداري
hemat_rahmatifar@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرزادگلشني087-33152366--
ليسانس مديريت بازرگاني
far_golshani@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرزاداسماعيلي087-33178195---
فوق ديپلم حسابداري
far_esmayili2005@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعپژمانكاظمي087-33228761-2162
ليسانس عمران
pezhmankazemi84@gmil.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلاحمدرحيمي087-33770093--
ليسانس مديريت بازرگاني
kordestan@rmto.irسنندج- ميدان جهاد پايانه بار ساختمان  حمل و نقل كالا 
  
معاونت حمل و نقلسيد عبدالرحمنحسيني0871-33224745124
فوق ليسانس  مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
ab_hoseyni@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلافشينشعباني087-33228761-2117
فوق ليسانس مديريت اجرايي
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعحميد رضاعبدالملكي08735233008087-35233008
ليسانس صنايع چوب و كاغذ
kordestan@rmto.irكردستان --قروه     اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان قروه
  
معاونت حمل و نقلداريوشوزيري087-33520381--
ديپلم تجربي
d-vaziri@rmto.irسنندج پايانه مسافربري دفتر نظارت و بازرسي حمل و نقل
  
معاونت حمل و نقلجمشيدپيرا087-33228761-2125
ليسانس مديريت بازرگاني
jam_pira@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلبيژنگلمحمدي087-33167779
 فوق ليسانس راه و ترابري
bizhan-578@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلعليبگلري087-33228761-2 
فوق ديپلم مديريت بازرگاني
kordestan@rmto.irسنندج-پایانه مسافربری سنندج
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعصلاح الدينرحمتي087-33241480142
ليسانس حوزوي
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعجميلهاحمديان087-33245498134
ليسانس حقوق
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابععبادالهكلوندي087-33228761-2
ليسانس عمران
e-klvandi@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
اداره پیمان و رسیدگیمحمد فاروقبابايي087-33228761-2--
فوق ليسانس مديريت بازرگاني
mf_babaii@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتبهنامعطايي087-33241490148
ليسانس عمران
behnam_ataee2005@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
حوزه مدیر کلسيد البرزحسيني3317107933179029
فوق ليسانس
كردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
حوزه مدیر کلمحمددرگاهي08734662540
ليسانس
كردستان- مريوان- اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي مريوان
1 - 30بعدی