پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
  
حوزه مدیر کلمحمدالله مرادی087-33228763144
فوق ليسانس
kordestan@rmto.irكردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروی مجتمع ورزشي ملک نيا،اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ای استان كردستان
  
روابط عمومیسيد فرزادسجادي087-331803215087-33162176215
فوق ليسانس
fsajadi@yahoo.comسنندج-خ اکباتان چهار راه گلشن  -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتصلاح الدينمحمدي087-33173488265
فوق ليسانس عمران- راه و ترابري
s-mohmmadi@rmto.irكردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا،اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
حوزه مدیر کلنداساعدي087-33171079087-33171029--
فوق ليسانس مديريت بازرگاني
saedin20@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعصلاح الديناماني087-31803219219
ليسانس علوم اقتصاد
kordestan@rmto.irكردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمحمدنادري087-33168386087-33177789121
فوق ديپلم امور فرهنگي
kordestan@rmto.irكردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتآزادتوشیح087-33161284128
كردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتدانشزندی087-33178452--
فوق لیسانس
كردستان،سنندج خيابان اكباتان، روبروی مجتمع ورزشی ملک نيا،اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرهادخوان پايه087-33161284---
فوق ديپلم حسابداري
farhdkhanpayeh@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمحمد همترحمتي فر087-33178313
ليسانس حسابداري
hemat_rahmatifar@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرزادگلشني087-33152366--
ليسانس مديريت بازرگاني
far_golshani@yahoo.comكردستان،سنندج خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعفرزاداسماعيلي087-33178195---
فوق ديپلم حسابداري
far_esmayili2005@yahoo.comكردستان - سنندج خيابان اكباتان  روبروي مجتمع ورزشي ملك نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعپژمانكاظمي087-33162213162
ليسانس عمران
pezhmankazemi84@gmil.comكردستان،سنندج،خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلاحمدرحيمي 087-33228761-2
ليسانس مديريت بازرگاني
kordestan@rmto.irسنندج،خ شهيد تعريف،نبش كوچه نيلوفر،ص پ 389- كدپستي15693-66176 -معاونت حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلسيد عبدالرحمنحسيني0871-33224745124
فوق ليسانس  مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
ab_hoseyni@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلشهریارسهراب نژاد087-33228761-233228764 -087
ليسانس
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلجمشيدپيرا087-33228761-2125
ليسانس مديريت بازرگاني
jam_pira@yahoo.comسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت حمل و نقلبيژنگلمحمدي087-33228761-2
 فوق ليسانس راه و ترابري
bizhan-578@yahoo.comکردستان،سنندج،خیابان پاسداران،ابتدای خیابان شهید تعریف،معاونت حمل و نفل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
  
معاونت حمل و نقلعليبگلري087-33228761-2 
فوق ديپلم مديريت بازرگاني
kordestan@rmto.irسنندج-پایانه مسافربری سنندج
  
حوزه مدیر کلصلاح الدينرحمتي087-33241480142
ليسانس
kordestan@rmto.irسنندج-خ شهيد تعريف-نبش كوچه نيلوفر-ص پ 389- كد پستي 15693-66176 -اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعجميلهاحمديان087-33168273207
فوق ليسانس
kordestan@rmto.irسنندج-چهارراه خیابان اکباتان،اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت توسعه مدیریت و منابعمحمد فاروقبابايي087-33228761-2--
فوق ليسانس مديريت بازرگاني
mf_babaii@yahoo.comسنندج-جهار راه اکباتان--اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
معاونت فني و نظارتبهنامعطايي087-331803203148
ليسانس عمران
behnam_ataee2005@yahoo.comکردستان،سنندج،چهار راه اکباتان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
  
حوزه مدیر کلمحمد راشدمدرس گرجی3317107933179029
فوق ليسانس
كردستان - سنندج خيابان اكباتان،روبروي مجتمع ورزشي ملک نيا اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كردستان
  
حوزه مدیر کلمحمددرگاهي08734662540
ليسانس
كردستان- مريوان- اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي مريوان
  
حوزه مدیر کلديارياستواري08734823995
ليسانس عمران
كردستان-اداره راهداري و حمل و نقل شهرستان سروآباد
  
حوزه مدیر کلمحمد سعیدمهربانی08733126000
ليسانس عمران
كردستان-سنندج،بلوار ارشاد روبه روي زندان مرکزی
  
حوزه مدیر کلكورشپورجعفري08738222907
ليسانس
كردستان- بيجار-اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي
  
حوزه مدیر کلبهزادرشیدی08738714043
ليسانس
كردستان-اداره راهداري و حمل و نقل شهرستان ديواندره
  
حوزه مدیر کلعبدا...طهماسبي08735233008
فوق ديپلم
كردستان -قروه-اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي قروه
1 - 30بعدی